Zásady ochrany osobních údajů

Úvodní ustanovení

1.  Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů („Zásady“) informuje Opavský sportovní klub, z.s., IČO: 227 21 169, se sídlem Lidická 809/7, Předměstí, 746 01 Opava, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. L 8230 („Správce“), provozovatel webu osk-tabory.cz („Web“), zákonné zástupce potenciálních účastníků akcí organizovaných tímto spolkem o veškerých činnostech zpracování a o podmínkách ochrany osobních údajů účastníků akcí a jejich zákonných zástupců.

2.  Odesláním přihlášky na akci organizovanou Správcem prostřednictvím Webu odesílatel potvrzuje seznámení se s těmito Zásadami.


Správce údajů

1.  Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Opavský sportovní klub, z.s., IČO: 227 21 169, se sídlem Lidická 809/7, Předměstí, 746 01 Opava, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. L 8230. 

2.  Správce postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s těmito Zásadami a obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).


Účel, právní základ, rozsah a doba zpracování osobních údajů

1.  Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty v rámci přihlášky na jím organizované akce, a to pro následující účely:

a)  Řádná registrace přihlášky a plnění povinností Správce vůči subjektu údajů

 • Právní základ: Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 • Rozsah: (i) identifikační údaje přihlašovatele (zákonného zástupce dítěte) – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště apod.; (ii) kontaktní údaje – korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.; (iii) jméno, příjmení a rodné číslo přihlašovaného dítěte.
 • Doba: Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání závazků ze smlouvy.

b)  Evidence přihlášených a jejich informování o organizačních záležitostech

 • Právní základ: Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 • Rozsah: (i) identifikační údaje přihlašovatele (zákonného zástupce dítěte) – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště apod.; (ii) kontaktní údaje – korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.; (iii) jméno a věk přihlašovaného dítěte.
 • Doba: Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání závazků ze smlouvy.

c)  Ochrana právních nároků Správce po ukončení smlouvy se subjektem údajů

 • Právní základ: Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 • Rozsah: (i) identifikační údaje přihlašovatele (zákonného zástupce dítěte) – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště apod.; (ii) kontaktní údaje – korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.; (iii) jméno, příjmení a rodné číslo přihlašovaného dítěte.
 • Doba: Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání promlčecích lhůt potenciálních nároků, tj. cca 3 roky od ukončení smlouvy, případně po dobu delší, pokud dojde ke stavění promlčecí lhůty, přerušení promlčecí lhůty apod.

d)  Vedení účetnictví, pojištění a plnění daňových povinností

 • Právní základ: Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
 • Rozsah: (i) identifikační údaje přihlašovatele (zákonného zástupce dítěte) – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště apod.; (ii) jméno, příjmení a rodné číslo přihlašovaného dítěte.
 • Doba zpracování: Údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let od vytvoření dokumentu, resp. po dobu trávní právní povinnosti.

e)  Přímý marketing – produkty Správce související s jimi organizovanými akcemi

 • Právní základ: Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 • Rozsah: (i) identifikační údaje přihlašovatele (zákonného zástupce dítěte) – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště apod. a (ii) kontaktní údaje – korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.
 • Doba zpracování: Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání závazku ze smlouvy a dále po dobu 3 let od ukončení smlouvy.

2.  Osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, resp. jeho zákonného zástupce.

3.  V případě, že je právním základem souhlas subjektu údajů, uděluje se souhlas pro daný účel zpracování zvlášť a Správce zpracovává údaje pouze k těm účelům, ke kterým byl souhlas udělen.

4.  Při zpracování osobních údajů subjektu údajů není prováděno automatizované individuální rozhodování ani profilování.


Příjemci osobních údajů

1.  Správce je v odůvodněných případech a v přiměřeném rozsahu oprávněn předat osobní údaje i dalším příjemcům – zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje dle jeho pokynů, zejména:

a)  poskytovatelům cloudových nebo hostingových služeb;

b)  smluvním partnerům zajišťujícím některé funkcionality Webu;

c)  pojišťovně;

d)  účetní společnosti apod.

2.  Správce je dále v odůvodněných případech a v přiměřeném rozsahu oprávněn předat osobní údaje orgánům veřejné moci, jestliže je to nezbytné pro:

a)  dodržení obecně závazného právního předpisu anebo vykonatelné žádosti příslušného orgánu;

b)  uplatnění nároku Správce vůči subjektu údajů; anebo

c)  ochranu před poškozením práv, majetku anebo bezpečnosti subjektu údajů, dalších zákazníků Správce anebo veřejnost, a to v rozsahu dovoleném obecně závaznými právními předpisy.

3.  Osobní údaje subjektu údajů nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodních organizací mimo Evropskou unii.


Cookies

1.  Web může obsahovat cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách.

2.  Třetí strany v souvislosti s cookies zpravidla neukládají osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka stránky není známa.


Práva subjektu údajů

1.  Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů Správcem následující práva:

a)  Právo na informace o zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to být Správcem informován o zpracování jeho osobních údajů, čímž se rozumí zejména informace o účelu zpracování, totožnosti správce, oprávněných zájmech správce, příjemcích osobních údajů apod.

b)  Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo požadovat potvrzení, zda Správce zpracovává jeho osobní údaje, a je-li tomu tak, získat kopii těchto údajů a informace vyplývající z článku 15 GDPR.

c)  Právo na opravu

Za podmínek článku 16 GDPR má subjekt údajů má právo požadovat opravu či doplnění jeho osobních údajů v případě, že Správce zpracovává nesprávné či neúplné údaje. Subjekt údajů má zároveň povinnost bezodkladně oznámit Správci změnu v jeho osobních údajích.

d)  Právo na výmaz

Za podmínek článku 17 GDPR má subjekt údajů právo požadovat výmaz jeho osobních údajů.

e)  Právo na omezení zpracování

Za podmínek článku 18 GDPR má subjekt údajů právo požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů.

f)  Právo na přenositelnost údajů

Je-li zpracování založené na souhlasu subjektu údajů anebo je prováděné za účelem plnění povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a zároveň je zpracování prováděné automatizovanými prostředky, má subjekt údajů za podmínek článku 20 GDPR právo obdržet jeho osobní údaje, které od něj Správce získal, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to subjekt údajů požadovat a bude-li to technicky možné, předá Správce osobní údaje subjektu údajů přímo jinému správci.

g)  Právo vznést námitku

Zpracovává-li Správce osobní údaje subjektu údajů na základě jeho oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, má subjekt údajů v souladu s článkem 21 právo vznést námitku proti tomuto zpracování. Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu a v takovém případě Správce osobní údaje subjektu údajů pro tento účel zpracovávat nebude.

h)  Právo odvolat souhlas

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat jeho souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou Správcem na základě daného souhlasu zpracovávány, a to za podmínek článku 7 GDPR.

i)  Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Automatizované rozhodování je v souladu s článkem 22 GDPR přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem, pokud je povoleno právem Evropské U nebo členským státem anebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

j)  Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Domnívá-li se subjekt údajů, že Správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů, má v souladu s článkem 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu.

2.  Výše uvedená práva může subjekt údajů vůči Správci prostřednictvím e‑mailové adresy osktabory@gmail.com a/nebo poštou na výše uvedené adrese sídla Správce.

3.  Subjekt údajů může svá práva uplatnit také u dozorového úřadu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 708 37 627, se sídlem Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, web: uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.


Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.  Správce přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem 17. února 2021.